World Federation of the Deaf

คณะกรรมการ
จัดงาน

นายวิทยุต บุนนาค

นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย

นางสาวแก้วกุล ตันติพิสิฐกุล

ประธานการจัดงาน

นางสาวสุดารัตน์ เมฆฉาย

ผู้ประสานงานด้านปฏิคม

นางสาวจักรี์รดา อัตตรัถยา

เหรัญญิก

นายกานต์ อรรถยุกติ

ประสานงานด้านลงทะเบียนและโลจิสติกส์

Skip to content